Přejít na hlavní obsah

Whistleblowing – Vnitřní oznamovací systém

Oznamování protiprávního jednání (whistleblowing)

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen "Zákon"), účinným od 1. srpna 2023, který byl vydán v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, společnost  Jana Večerková - VEST(dále též jen „Společnost“) určuje příslušnou osobu a zavádí vnitřní oznamovací systém (dále jen "VOS") k přijímání oznámení, dále nastavuje a zveřejňuje pravidla pro způsoby oznamování, samotné nakládání s oznámením, zajištění ochrany totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochranu informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

I. Vnitřní oznamovací systém Společnosti

Příslušná osoba Společnosti/ Kdo se oznámeními zabývá

Jako příslušná osoba Společnosti pro přijímání a vyřizování oznámení ve smyslu § 9 odst. 1 Zákona je určena paní Daniela Večerková – kontakty jsou uvedeny níže – viz část „Jak lze oznámení podat?

Kdo může být oznamovatelem?

Oznamovatelem je fyzická osoba činící oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů, která ví a/nebo se jinak dozvěděla o podezřelé skutečnosti před výkonem, při výkonu nebo po výkonu pracovní činnosti. Pracovní činností je pak zejména výkon zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe či stáže, nebo výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné plnění pro naši společnost.

Společnost vylučuje přijímání oznámení od externí osoby, tzn. osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle Zákona.

Na anonymní oznámení se neuplatní postupy podle Zákona, dokud nevyjde najevo identita oznamovatele.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti a má tedy pádný důvod se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno. Při získávání podkladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu. Příslušná osoba nesmí údaje z oznámení poskytnout třetí osobě, která není také ustanovena jako příslušná osoba s výjimkou předávání informací příslušnému orgánu veřejné moci podle jiných právních předpisů.

Jak lze oznámení podat?

 • elektronicky: zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu daniela.vecerkova@vestzlin.cz. Přístup k této e-mailové adrese má pouze příslušná osoba;
 • v listinné podobě: pomocí provozovatele poštovních služeb, a to na adresu: Jana Večerková – VEST, Záluští 420, 763 02 Zlín – Louky (dopis je nutné označit „OZNÁMENÍ – Pouze k rukám příslušné osoby“);

dopis lze také vhodit přímo do poštovní schránky vedle hlavního vchodu do administrativní budovy na výše uvedené adrese;

 • telefonicky: na telefonním čísle: +420 777 717 807 s tím, že z rozhovoru se pořizuje zvukový záznam;
 • osobně: po předchozí domluvě (požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba Společnosti povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejpozději však musí dojít k osobní schůzce do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal). Bude pořizována zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil.

Co by mělo obsahovat oznámení?

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle předchozí věty, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa. Pokud oznamovatel tyto údaje neuvede, tak se k podanému oznámení nepřihlíží dle Zákona. Dále oznámení obsahuje informace o tvrzeném protiprávním jednání (viz část „Co lze učinit předmětem oznámení?“).

Preferovanou formou je vyplnění formuláře na webu Společnosti v části s názvem „Whistleblowing - Vnitřní oznamovací systém“ (zde)

Co lze učinit předmětem oznámení?

Oznamovatel by měl poskytnout ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání – rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit efektivní způsob prošetření oznámení a rychlé přijetí nápravného opatření.

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie[1], nebo
 14. fungování vnitřního trhu[2] včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Co nelze učinit předmětem oznámení?

Oznamovat nelze (tedy za oznámení podle Zákona se nepovažuje oznámení či jeho část):

 • informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit
 1. svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky,
 2. vnitřní pořádek a bezpečnost,
 3. ve větším rozsahu životy a zdraví osob,
 4. ochranu informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie[3],
 5. plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany,
 6. významné bezpečnostní operace,
 7. bojeschopnost ozbrojených sil České republiky, nebo
 • informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky,
 • informace, jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství[4].

Co následuje po podání oznámení?

Přijímání a vyřizování oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému Společnosti je technicky i organizačně nastaveno takovým způsobem, aby nemohlo dojít k odhalení identity oznamovatele. S jeho totožností a s obsahem oznámení má právo seznámit se pouze osoba příslušná k přijímání a vyřizování podnětů, která je vázána mlčenlivostí a je povinna zachovávat důvěrnost obsahu podání v průběhu prošetření podnětu i po skončení svého pracovního poměru.

Po podání oznámení následuje řádné posouzení důvodnosti oznámení a jeho pravdivosti příslušnou osobou.

Lhůty pro vyřízení oznámení:

 • po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě nejpozději do 7 dní od jeho podání příslušnou osobou /to neplatí, pokud oznamovatel výslovně požádal, aby o přijetí oznámení nebyl vyrozuměn, nebo pokud je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě;
 • o výsledcích šetření a posouzení oznámení příslušnou osobou bude oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů od potvrzení přijetí oznámení (v případech skutkově nebo právně složitých oznámení lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát);
 • za den přijetí oznámení se považuje den, kdy bylo oznámení doručeno příslušné osobě.

Způsob a postup vyřízení oznámení:

 • Příslušná osoba posoudí, zda oznámení splňuje podmínky pro vyřízení.
 • Příslušná osoba potvrdí přijetí oznámení.
 • Příslušná osoba prošetří informace v oznámení a v případě jejich potvrzení učiní patřičné kroky, zejména navrhne nápravná opatření, případně učiní další kroky, např. postoupí podání orgánům činným v trestním řízení, přestupkovým orgánům nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci.
 • O výsledku prošetření a o navržených opatření příslušná osoba vyrozumí oznamovatele ve shora uvedených lhůtách.

Jak je oznamovatel chráněn?

Je výslovně zakázáno uplatňovat vůči oznamovateli-whistleblowerovi odvetná opatření. Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele podle § 2 odst. 3 a 4 Zákona, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě podle následujícího odstavce může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména

 1. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 2. zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,
 3. zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 4. odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
 5. uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
 6. snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 7. přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
 8. služební hodnocení nebo pracovní posudek,
 9. neumožnění odborného rozvoje,
 10. změna pracovní nebo služební doby,
 11. vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky,
 12. výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
 13. zásah do práva na ochranu osobnosti.

Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani

 1. osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
 2. osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
 3. osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,
 4. osoba oznamovatelem ovládaná,
 5. právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou,
 6. právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
 7. osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 a 4 Zákona, nebo
 8. svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

Jaké informace Společnost v souvislosti s oznámením zpracovává?

Společnost zpracovává osobní údaje oznamovatelů a dalších dotčených osob, které jsou v oznámení uvedeny a které jsou nezbytné pro splnění právních povinností, která se na správce vztahuje, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR. Všechny informace, včetně osobních údajů oznamovatele a dalších dotčených osob, jsou/budou zpracovávány výhradně odděleně od ostatních informací v rámci zabezpečených (šifrovaných) datových souborů a datových úložišť a primárně slouží po celou dobu uchování pouze pro pověřenou příslušnou osobu v rámci prováděného prošetřování a evidence přijatých oznámení a k přijímání opatření pro zajištění ochrany oznamovatele před odvetnými opatřeními (doba uchování činí nezbytně nutnou dobu, minimálně 5 let od data přijetí oznámení).

II. Vnější (externí) oznamovací systém

Oznamovatelé mohou rovněž podávat oznámení prostřednictvím externího (vnějšího) oznamovacího systému, vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Bližší informace o postupu při přijímání oznámení jsou uveřejněny na internetových stránkách Ministerstvem spravedlnosti České republiky (www.justice.cz); Společnost informuje, že oznámení může být učiněno prostřednictvím webového formuláře Ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/, nebo v listinné formě na adresu: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, Praha 2, PSČ 128 10, nebo e-mailem: oznamovatel@msp.justice.cz nebo telefonicky 00420 221 997 840.

III. Uveřejnění oznámení

Ochrana podle Zákona náleží i oznamovateli, který oznámení uveřejnil, pokud

 1. podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu nebo pouze ministerstvu a ve lhůtách stanovených tímto zákonem nebylo přijato vhodné opatření, zejména příslušná osoba neposoudila důvodnost oznámení, povinný subjekt nepřijal k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření podle Zákona,
 2. má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy, nebo
 3. má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení Ministerstvu spravedlnosti existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že budou on nebo osoby, jimž má být poskytována ochrana dle Zákona, vystaveni odvetným opatřením nebo že je ohrožen postup řádného prošetření oznámení ministerstvem.


[1] Článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie.
[2] Článek 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.
[3] Například směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadávajícími orgány nebo zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES.
[4] § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení o protiprávním jednání

Oznamovatel je oprávněn podat oznámení anonymně, a to v případě, že je příslušné osobě zřejmá totožnost oznamovatele (viz § 2 odst. 2 zákona č. 171/2023 sb.).

Beru na vědomí, že ochrana před odvetnými opatřeními se nevztahuje na osobu, která učinila vědomě nepravdivé oznámení.